Formularz Półkolonie

Termin

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH.
Regulamin

Klient oświadcza, że: zapoznał się z treścią regulaminu Imprezy organizowanej przez BTA Hit-Sport, które stanowią integralną część formularza - umowy zgłoszenia dziecka i akceptuje je własnoręcznym podpisem. Zgłasza również udział w imprezie wyżej wymienionej osoby i zobowiązuje się do uregulowania należności za jej udział w terminie przewidzianym w regulaminie. Formularz automatycznie zostaję przesłany również do zgłaszającego udział dziecka w imprezie na podany w zgłoszeniu mail i stanowi on potwierdzenie złożenia rezerwacji.

Wpłatę można dokonać w biurze ul. Kazimierza Wielkiego 12, 33-340 Stary Sącz lub na numer konta:

Bank Limanowski 30 88040000 0080 0880 0058 0002

w treści wpisując datę turnusu oraz imię i nazwisko uczestnika.

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposóbprzetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych i danych osób towarzyszących jest Biuro Turystki Aktywnej Hit-Sport Agnieszka Stawiarska-Słaboń, siedziba firmy: 33-340 Stary Sącz ul. Źródlana 42a, miejsce obsługi klienta: ul. Kazimierza Wielkiego 12, 33-340 Stary Sącz, tel. 18/443 46 57, e-mail: biuro@hitsport.pl
  2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych i danych osób towarzyszących, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych i danych osób towarzyszących, a także do ich przenoszenia.
  3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe i dane osób towarzyszących będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  4. Twoje dane osobowe i dane osób towarzyszących będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu "realizacja umowy" mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy). 
  5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 
  7. Odbiorcami twoich danych osobowych i danych osób towarzyszących będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, ubezpieczeniowe, medyczne. 
  8. Twoje dane osobowe i dane osób towarzyszących będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osób podanych formularzu rezerwacji, zgodnie z
    Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
    fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
    dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
    TAK, chcę być informowany/a e-mailowo o promocjach i ofertach specjalnych Biura Turystki Aktywnej Hit-Sport Agnieszka
    Stawiarska-Słaboń w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Biuro Turystki Aktywnej Hit-Sport
    Agnieszka Stawiarska-Słaboń na wyżej podany adres e-mailowy. Zostałem/am poinformowany/a o tym, że mogę wycofać tak
    udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art.13 RODO
    TAK, chcę być informowany/a telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych Biuro Turystki Aktywnej Hit-Sport
    Agnieszka Stawiarska-Słaboń w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących,
    inicjowanych przez Biuro Turystki Aktywnej Hit-Sport Agnieszka Stawiarska-Słaboń na wyżej podany numer telefonu w celach
    handlowych i marketingowych.. Zostałem/am poinformowany/a o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym
    momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art.13 RODO